موضوعات: 100-فلسفه و روانشناسی
تعداد عنوان ها: 105
منطق1، منتظری مقدم ، دفترمعارف
محمود منتظری مقدم
60,000
تاریخ فلسفه یونان(1)،دبلیو گاتری،قوام صفری،د.تهران
مهدی قوام صفری؛ دبلیو.کی.سی.گاتری
360,000
مبانی روان کاوی فروید-لکان،موللی،نی
کرامت موللی؛ فروید لکان
290,000
بی شعوری3:توطئهی بی شعوری،خاویر،احمدی،شبگون
اسحاق احمدی؛ خاویر کرمنت
75,000
تمهیدات،کانت،حدادعادل،مرکزنشر
ایمانوئل کانت؛ غلامعلی حداد عادل
110,000
بی شعوری2:تاهمیشه،خاویر،احمدی،شبگون
اسحاق احمدی؛ خاویر کرمنت
150,000
مقایسه نظریه دولت ابن رشد و آگوئیناس،شفیعی قهفرخی،د.امام صادق
امید شفیعی قهفرخی با مقدمه حسن مجیدی
140,000
امپراتوری نشانه ها،رولان بارت،فکوهی،نی
ناص فکوهی؛ رولان بارت
120,000
فلسفه نقادی کانت،ژیل دلوز،واعظی،نی
اصغر واعظی؛ ژیل دلوز
115,000
فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی،عقابیان،رویان پژوه
محمدجواد ابوالحسنی؛ محمدتقی بحرینی طوسی؛ آمنه سازگارنیا؛ سعید سرکا؛ مرجانه حجازی؛ محمدعلی عقابیان
180,000
فلسفه جسمانی 2جلدی،لیکاف،آگاه
جهانشاه میرزابیگی؛ جورج لیکاف؛ مارک جانسون
650,000
توسعه خوشه های کسب و کار در ایران،سلیمانی،آیین محمود قم
غلامرضا سلیمانی؛ حمید عزیز محمدلو؛ سیاوش وحدت
150,000
شخصیت بهنجار،موسوی.د.امام خمینی
استیون رایس؛ سیدعلی محمد موسوی؛ مجاهد همتیان
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه