موضوعات: 000-����������
تعداد عنوان ها: 210
25 اصل اساسی در مقاله نویسی(فنی-مهندسی و علوم پایه)،گرجی،کتابخانه فرهنگ
محسن گرجی؛ محمدحسین رضازاده مهرریزی؛ محمدوکیلی
150,000
ICDL XP مهارت پنجم: پایگاه داده ها ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
100,000
ICDL XP مهارت چهارم : صفحات گسترده ، قمی
عین الله جعفرنژادقمی؛ رمضان عباس نژاد
45,000
ICDL XP مهارت دوم: بکارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
35,000
ICDL XP مهارت دوم : به کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
35,000
ICDL XP مهارت سوم: واژه پردازی به کمک کامپیوتر ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
45,000
ICDL XP مهارت ششم :ارائه مطلب ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
6,800
ICDL XP مهارت ششم: ارائه مطلب ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
35,000
ICDL XP مهارت هفتم: اطلاعات و ارتباطات ، قمی ، عباس نژاد
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
30,000
ICDL(مهارت پنجم:پایگاه داده) ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
38,000
ICDL(مهارت چهارم:صفحات گسترده) ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
30,000
ICDL(مهارت ششم:ارائه مطلب)
عین الله جعفرنژادقمی؛ رمضان عباس نژاد
28,000
یادنامه ناصر خسرو(مجموعه مقالات کنگره بین المللی ناصرخسرو)فردوسی مشهد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد زیرنظر قطب علمی فردوسی و شاهنامه
250,000
آشنایی با شبکه بی سیم باcd،قرشی،مهرجرد
علی قرشی؛ علی آقارسولی
200,000
اصول شبکه های کامپیوتری و انتقال دیتا،شهریاری،جهادمشهد
شیرزاد شهریاری؛ محمود فتحی؛ طیبه امینی
150,000
اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده،تننباوم،طرقی حقیقت،و2،پارس رسانه
ابوالفضل طرقی حقیقت؛ اندرو اس.تننباوم؛ مارتن ون استین
250,000
اصول و روش تولید کتاب های الکترونیکی چند رسانه ای،بادله،دیباگران
علیرضا بادله؛ اعظم مدلل کار؛ حامد عباسی
125,000
آموزش Excel 2013 رنگی،مک فردریک،کنعانی،عابد
حمید کنعانی؛ پول مک فردریک؛ زهرا معینی یوسفی
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه