موضوعات: 000-����������
تعداد عنوان ها: 214
25 اصل اساسی در مقاله نویسی(فنی-مهندسی و علوم پایه)،گرجی،کتابخانه فرهنگ
محسن گرجی؛ محمدحسین رضازاده مهرریزی؛ محمدوکیلی
150,000
ICDL XP مهارت پنجم: پایگاه داده ها ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
100,000
ICDL XP مهارت چهارم : صفحات گسترده ، قمی
عین الله جعفرنژادقمی؛ رمضان عباس نژاد
45,000
ICDL XP مهارت دوم: بکارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
35,000
ICDL XP مهارت دوم : به کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
35,000
ICDL XP مهارت سوم: واژه پردازی به کمک کامپیوتر ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
45,000
ICDL XP مهارت ششم :ارائه مطلب ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
6,800
ICDL XP مهارت ششم: ارائه مطلب ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
35,000
ICDL XP مهارت هفتم: اطلاعات و ارتباطات ، قمی ، عباس نژاد
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
30,000
ICDL(مهارت پنجم:پایگاه داده) ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
38,000
ICDL(مهارت چهارم:صفحات گسترده) ، قمی
عین الله جعفرنژاد قمی؛ رمضان عباس نژاد
30,000
ICDL(مهارت ششم:ارائه مطلب)
عین الله جعفرنژادقمی؛ رمضان عباس نژاد
28,000
یادنامه ناصر خسرو(مجموعه مقالات کنگره بین المللی ناصرخسرو)فردوسی مشهد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد زیرنظر قطب علمی فردوسی و شاهنامه
250,000
آشنایی با شبکه بی سیم باcd،قرشی،مهرجرد
علی قرشی؛ علی آقارسولی
200,000
اصول شبکه های کامپیوتری و انتقال دیتا،شهریاری،جهادمشهد
شیرزاد شهریاری؛ محمود فتحی؛ طیبه امینی
150,000
اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده،تننباوم،طرقی حقیقت،و2،پارس رسانه
ابوالفضل طرقی حقیقت؛ اندرو اس.تننباوم؛ مارتن ون استین
250,000
اصول و روش تولید کتاب های الکترونیکی چند رسانه ای،بادله،دیباگران
علیرضا بادله؛ اعظم مدلل کار؛ حامد عباسی
125,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه