موضوعات: 800-ادبیات
تعداد عنوان ها: 58
الوجیز فی تاریخ الادب العربی،رضایی،س.جهادتهران
ابوالفضل رضایی؛ علی ضیغمی
180,000
انواع شعر عربی و سیر تطور آن،پروینی،د.تربیت مدرس
خلیلی پروینی؛ فضل الله میرقادری
200,000
پنچاتنترا،سانسکریت،ایندوشیکهر،د.تهران
ترجمه از سانسکریت؛ ایندو شیکهر
140,000
ترجمه شرح و تحلیل علویات دیوان سید حمیری،ابراهیمی،د.تهران
عزت ملا ابراهیمی؛ روح الله صیادی نژاد
220,000
جستجو در تصوف ایران ، زرین کوب
عبدالحسین زرین کوب
170,000
حافظ نامه 2 جلدی،خرمشاهی،علمی فرهنگی
بهاء الدین خرمشاهی
750,000
دایرة المعارف خانواد(نظریه ها و روش ها)،بنگستون،شکربیگی،جامعه شناسی
ورن ل.بنگستون؛ علیه شکربیگی؛ الن.س.اکاک ؛ شهلا مهرگانی
560,000
در اقلیم روشنایی،شفیعی کدکنی،آگه
حکیم سنائی غزنوی؛ محمدرضا شفیعی کدکنی
200,000
در حاشیه آفرینش،پیتر بام،آصف پور،حق شناس رشت
نصرت اله آصف پور؛ پیتر بام
100,000
راهنمای انتشار مقاله علمی ، کورنر ، مقدم،د.تهران
محبوبه اسلامی مقدم؛ آن ام . کورنر؛ علی اکبر صبوری
40,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه