موضوعات: 400-زبان ها
تعداد عنوان ها: 61
البدیع فی تنقیح شرح ابن عقیل،ذوقی،شیرزاد،د.امام صادق
امیر ذوقی؛ بمساعدت محمدحسن و محمدحسین شیرزاد
275,000
الغة القرآن و قضایاها1994
محمد باقر سعیدی روشن
120,000
المنهج فی الانشاء،آل بویه،د.امام خمینی
عبدالعلی آل بویه؛ نرجس الانصاری
120,000
آموزش لهجه عراقی،یاسین،عدنان طهماسبی،د.تهران
عدنان طهماسبی؛ یاسین.م.الخاصی ؛ سعدالله همایونی؛ نجمه محیایی
260,000
تاریخ مختصر زبان شناسی اسلامی،کیس،خواجه فرد،س.جهادتهران
احمدرضا خواجه فرد؛ کیس ؛ رستیگ ؛ سیروس عزیزی
100,000
جانشینی الفاظ در معنا و اعراب،جمیلی،طهماسبی،د.تهران
عدنان طهماسبی؛ سندس محمد خلف الجمیلی؛ سعدالله همایونی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه