موضوعات: 400-زبان ها
تعداد عنوان ها: 44
الغة القرآن و قضایاها1994
محمد باقر سعیدی روشن
120,000
مهارت های شنیداری تافل دکتری Listening Skills،خیرآبادی ، کتابخانه فرهنگ
رضا خیرآبادی؛ معصومه خیرآبادی؛ سکینه دوخانی
220,000
آموزش لهجه عراقی،یاسین،عدنان طهماسبی،د.تهران
عدنان طهماسبی؛ یاسین.م.الخاصی ؛ سعدالله همایونی؛ نجمه محیایی
260,000
تاریخ مختصر زبان شناسی اسلامی،کیس،خواجه فرد،س.جهادتهران
کیس ؛ احمدرضا خواجه فرد؛ سیروس عزیزی؛ رستیگ
100,000
جانشینی الفاظ در معنا و اعراب،جمیلی،طهماسبی،د.تهران
عدنان طهماسبی؛ سندس محمد خلف الجمیلی؛ سعدالله همایونی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه