تعداد عنوان ها: 32,412
تاریخ روانشناسی (ج1) ، مولر ، کاردان،مرکزنشر
لوسین مولر؛ علیمحمد کاردان
32,000
طراحی منطقی دستگاههای رقمی،فریدمن،صاحبان،مرکزنشر
فرهاد صاحبان؛ آرتور د . فریدمن؛ شهلا طباطبائی
10,500
اصول ترمودینامیک شیمیایی،پیمنتل،خواجه نصیر طوسی،مرکزنشر
احمد خواجه نصیر طوسی؛ جرج س. پیمنتل؛ ریچارد د. اسپراتلی
7,500
شیمی تجزیه کمی معدنی ج2،وگل،مرکزنشر
آرتور وگل؛ عبدالرضا سلاجقه؛ محمدباقر پورسید
37,000