تعداد عنوان ها: 268
مارکس و ویتگنشتاین نی
شهنازمسمی پرست؛ دیوید روبینشتاین
240,000
مالیه بین الملل،اپل یارد،مانی،نی
اپل یارد؛ محمدعلی مانی؛ زهرا مستعانی؛ آلفرد فیلد؛ استیون کاب
360,000
مباحث اساسی اقتصاد توسعه (ج2) ، میر ، آزاد
جرالد ماروین میر؛ غلامرضا آزاد (ارمکی)
25,000
مبانی اقتصاد،نیلی،نی
مسعود نیلی
160,000
مبانی پژوهش کیفی،استراوس،افشار،نی
ابراهیم افشار؛ انسلم استراوس؛ جولیت کربین
220,000
مبانی جامعه شناسی جوانان،شفرز،راسخ،نی
کرامت الله راسخ؛ برنهارد شفرز
120,000
مبانی جامعه شناسی معرفت ، کنوبلاخ ، راسخ،نی
هوبرت کنوبلاخ؛ کرامت اله راسخ
120,000
مبانی جامعه شناسی ورزش،ویس،راسخ،نی
کرامت الله راسخ؛ اتمار ویس
58,000
مبانی حقوق عمومی ، لاگلین ، راسخ
مارتین لاگلین؛ محمد راسخ
220,000
مبانی روان کاوی فروید-لکان،موللی،نی
کرامت موللی؛ فروید لکان
290,000
مبانی علم اقتصاد برای مدیریت بازرگانی ، باروز ، تفضلی
فریدون تفضلی؛ دیوید باروز؛ جان اسمیتین
60,000
مبانی علم اقتصاد،منکیو،ارباب،نی
گریگوری منکیو؛ حمیدرضا ارباب
280,000
مدیریت توسعه ، اکبری
محمد حریری اکبری
40,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه