کلیدواژه جستجو: مبانی شیمی تجزیه اسکوگ
تعداد عنوان ها: 10
مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ج2،و8،دانش نگار
اسکوگ ؛ محمد ربانی؛ رامین محمدعلی تهرانی؛ وست؛ هالر؛ ابراهیم عامل محرابی؛ فریده بندرچیان؛ کروچ
600,000
مبانی شیمی تجزیه ج1،اسکوگ،سلاجقه،مرکزنشر
اسکوگ ؛ عبدالرضا سلاجقه؛ ویدا توسلی؛ وست؛ هالر؛ هوشنگ خلیلی؛ کروچ
410,000
مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ج1،و9،دانش نگار
داگلاس ا.اسکوگ؛ محمدربانی ؛ دانلد م.وست؛ فرزانه شمیرانی؛ ف.جیمز هالر؛ ابراهیم عامل محرابی؛ استنلی ر.کروچ
450,000
مبانی شیمی تجزیه ج2،اسکوگ،سلاجقه،مرکزنشر
عبدالرضا سلاجقه؛ اسکوگ وست هالر؛ ابوالقاسم نجفی
410,000
مبانی شیمی تجزیه ج2،اسکوگ،سلاجقه،مرکزنشر
عبدالرضا سلاجقه؛ اسکوگ ؛ ابوالقاسم نجفی؛ وست؛ هالر
420,000
حل تمرینهای مبانی شیمی تجزیه،اسکوگ،سلاجقه،توسلی،و8،کوهبنان
اسکوگ وست؛ عبدالرضا سلاجقه؛ ویدا توسلی
150,000
مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ،ج2،و8، دانش نگار
محمد ربانی؛ اسکوگ . وست . هالر . کروچ؛ رامین محمدعلی تهرانی؛ ابراهیم عامل محرابی؛ فریده بندرچیان
180,000
حل تمرینهای مبانی شیمی تجزیه ، اسکوگ ، پورجوادی،مرکزنشر
اسکوگ ؛ علی پورجوادی؛ ویدا توسلی؛ وست؛ هالر
170,000
مبانی شیمی تجزیه (ج2) الکتروشیمی ، اسکوگ ، صادقی
اسکوگ ؛ هایده باقری صادقی؛ محمدکاظم رفوئی؛ وست؛ هولر
30,000