کلیدواژه جستجو: مبانی شیمی تجزیه اسکوگ
تعداد عنوان ها: 9
مبانی شیمی تجزیه ج1،اسکوگ،سلاجقه،مرکزنشر
عبدالرضا سلاجقه؛ اسکوگ ؛ وست؛ ویدا توسلی؛ هالر؛ هوشنگ خلیلی؛ کروچ
520,000
مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ج1،و9،دانش نگار
محمدربانی ؛ داگلاس ا.اسکوگ؛ دانلد م.وست؛ فرزانه شمیرانی؛ ابراهیم عامل محرابی؛ ف.جیمز هالر؛ استنلی ر.کروچ
450,000
مبانی شیمی تجزیه ج2،اسکوگ،سلاجقه،مرکزنشر
عبدالرضا سلاجقه؛ اسکوگ ؛ وست؛ ابوالقاسم نجفی؛ هالر
650,000
مبانی شیمی تجزیه ج2،اسکوگ،سلاجقه،مرکزنشر
عبدالرضا سلاجقه؛ اسکوگ وست هالر؛ ابوالقاسم نجفی
410,000
حل تمرینهای مبانی شیمی تجزیه،اسکوگ،سلاجقه،توسلی،و8،کوهبنان
عبدالرضا سلاجقه؛ اسکوگ وست؛ ویدا توسلی
150,000
مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ،ج2،و8، دانش نگار
محمد ربانی؛ اسکوگ . وست . هالر . کروچ؛ رامین محمدعلی تهرانی؛ ابراهیم عامل محرابی؛ فریده بندرچیان
180,000
حل تمرینهای مبانی شیمی تجزیه ، اسکوگ ، پورجوادی،مرکزنشر
علی پورجوادی؛ اسکوگ ؛ ویدا توسلی؛ وست؛ هالر
170,000
مبانی شیمی تجزیه (ج2) الکتروشیمی ، اسکوگ ، صادقی
اسکوگ ؛ هایده باقری صادقی؛ محمدکاظم رفوئی؛ وست؛ هولر
30,000